Duidelijke spelregels voor verhuizingen, ontruiming en schoonmaakdiensten geven inzicht in jouw
rechten en plichten: de Algemene voorwaarden verhuizingen 2019. Deze voorwaarden zijn opgesteld
conform het regelement van de Consumentenbond.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: de opdrachtgever en/of consument wiens goederen onderwerp vormen van de
verhuisovereenkomst.
Verhuizer: de door Student To Go aangewezen opdrachtnemer die beroepsmatig
(consumenten)verhuizingen uitvoert.
Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer die de verhuizer verricht in opdracht
van de klant.
Inboedel: de goederen die onder de verhuisovereenkomst vallen met uitzondering van geld en
geldswaardig papier.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel zakelijk als particuliere verhuizingen:
– Binnen een gebouw; of waarbij sprake is van vervoer over de weg binnen Nederland en Europa of
een combinatie daarvan.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:
– Consumentenverhuizingen die overzee plaatsvinden.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand:
– Zodra de klant schriftelijk of elektronisch de opdracht heeft bevestigd met inbegrip van de van
toepassingsverklaring der Algemene voorwaarden. Indien partijen een voorschotbetaling zijn
overeengekomen zal de uitvoering van de verhuisovereenkomst na ontvangst van het voorschot plaats
vinden.
– Indien er geen offerte is uitgebracht, wanneer de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.
3.2 In een offerte worden de eenheidsprijzen vermeld exclusief belastingen en/of heffingen die zijn
opgelegd door de overheid.

Artikel 4 – Wijzigingen van de overeenkomst

De klant is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de verhuisovereenkomst te veranderen.
4.1 De gewenste verandering dient uitvoerbaar te zijn voor de verhuizer en mag het werkproces van
de verhuizer niet verstoren.
4.2 Als de verhuizer door onvoorziene omstandigheden de overeenkomst niet binnen een normale
tijdsduur uit kan voeren moet hij:
– Nieuwe instructies vragen aan de klant, of
– De maatregelen nemen die naar zijn inzicht zo veel mogelijk in het belang zijn van de klant

Artikel 5 – Betaling en zekerheden

5.1 De betaling dient plaats te vinden in contanten aan het einde van de opdracht, tenzij vooraf
anders is overeengekomen. Student To Go behoudt het recht 10% van het factuurbedrag aan te
rekenen indien de klant aan het einde van de opdracht niet contant betaald.
5.2 Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de betaling aan
het einde van de opdracht niet in contacten zal plaats vinden, dient de betaling binnen veertien dagen
na ontvangst van de factuur plaats te vinden.
5.3 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Indien de klant jegens de
verhuizer in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening van de klant. De
eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op de klant.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Student To Go zal informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk
behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk. Student To Go legt deze
verplichting tevens op aan haar medewerkers.
6.2 Indien noodzakelijkerwijs derden partijen betrokken zullen zijn bij de opdracht legt Student To Go
deze geheimhoudingsverplichting tevens op aan hen.

Artikel 7 – Annuleren en ontbinden

7.1 De klant staat in zijn recht om de overeenkomst zonder reden, te allen tijde te annuleren. Hiervoor
is de klant Student To Go wel een schadeloosstelling verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor
de overeengekomen opdracht datum is Student To Go gemachtigd om een schadeloosstelling van 10
procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven
dagen voor de datum van de opdracht is Student To Go gerechtigd om een schadeloosstelling van ten
hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen
zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
7.2 De ontbinding geschiedt door een schriftelijk of elektronisch bericht aan de wederpartij. De
overeenkomst komt ten einde op het moment van ontvangst.
7.3 Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen bij Student To Go of
de klant die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien is deze wederpartij
bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Klachten

Beklag inzake de uitvoering van de opdracht moet volledig en helder omschreven worden en
schriftelijk worden ingediend bij het kantoor van Student To Go. Het niet tijdig indienen van klachten
kan als gevolg hebben dat de klant zijn rechten omtrent het beklag verliest.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De klant is verplicht om de omstandigheden op en om de locatie met inclusie van parkeer,
vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel
zodanig in te richten en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de verhuizer in staat
wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij
nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De klant dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente.
Indien dit niet het geval is, mag de opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op
risico van de klant. Student To Go is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door
nalatigheid van de klant zullen voor rekening zijn van de klant en dienen per direct betaald te worden
vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
9.3 Student To Go is niet aansprakelijk voor schade jegens de klant, indien deze schade is ontstaan ten
gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen door de klant.
9.4 Student To Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan de klant, en wordt
door de klant gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van
derden.
9.5 Student To Go is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van de klant.
9.6 De klant heeft een verplicht eigen risico van €100 euro per opdracht, indien de schade
aantoonbaar is veroorzaakt door een medewerker van Student To Go.
9.7 De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn door de klant zelf, tenzij anders
van tevoren overeengekomen in de opdracht. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten
dozen zijn verpakt (tenzij van tevoren anders overeengekomen in de opdracht). Student To Go is niet
aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf verpakte materialen mits de verhuizer
vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het
materiaal transportwaardig is verpakt.
9.8 Student To Go werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien anderen meehelpen met het
uitvoeren van de opdracht, valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze medewerkers of derden
aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Student To Go. De inboedel die in de vrachtwagen
geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.
9.9 Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte
weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Student To Go is hiervoor niet aansprakelijk
en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
9.10 Indien er schade is aangericht dient de klant in samenspraak met de verhuizers de schade te
detailleren en dit schriftelijk vast te stellen. De aansprakelijkheid komt te vervallen indien de schade
niet schriftelijk is vastgesteld en/of niet in de aanwezigheid van een verhuizer is vastgesteld. De
schade dient diezelfde dag gemeld te worden bij kantoor.
9.11 De schade dient achteraf met het kantoor afgehandeld te worden. De factuur dient te allen tijde
te worden afgehandeld op de dag van de opdracht.
9.12 Indien er schade is ontstaan ontvangt het kantoor de originele factuur van het beschadigde
artikel. Wanneer de klant niet in staat is om de originele factuur aan te leveren dient de klant een
waarde bewijs op te vragen bij de leverancier.
9.13 Student To Go behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog,
mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van
de wil van de verhuisfirma.

Artikel 10 – Contractduur

10.1 Het termijn voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kan nimmer worden beschouwd als
een fatale termijn, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
10.2 Indien de fatale termijn is verstreken zal er niet direct een mogelijkheid bestaan tot korting op de
factuur. Wanneer dit wel het geval is zal dit altijd in wederzijds overleg met de klant en Student To Go
zijn.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

De rechtsrelatie tussen de klant en Student To Go wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands
Recht.